Patenträttigheter och kommersialisering – kärnan i utvecklingen av nytt cancervaccin

17 januari, 2018

Life science kräver uthållighet, tid och pengar – och en förståelse för att tidigt tänka strategiskt kring patent. Med målet inställt på att massproducera ett cell-baserat vaccin mot cancer har Göteborgsföretaget Immunicum insett värdet av att samarbeta med ett engagerat och kunnigt team. Sedan länge jobbar man med Ström & Gulliksson och Europapatentombudet Magnus Berglund, som fullt ut förstår samspelet mellan affärsmodeller och patentstrategier.
– Det är otroligt viktigt att ha en proaktiv partner som förstår värdegrunderna i vår kärnverksamhet, säger Carlos de Sousa, Chief Executive Officer på Immunicum.

Med erfarenhet av den globala läkemedels- och bioteknikindustrin på senior nivå vet Immunicums Chief Executive Officer, Carlos de Sousa, hur viktigt det är att jobba med rätt patentombud. I detta fall en med den kunskap och expertis som krävs för att kunna vara med under hela processen, från utarbetandet av en strategi för patentansökan till juridiskt bistånd vid en eventuell framtida tvist kring patentintrång.

– Vi vill verkligen att våra patent ska skydda oss i största möjliga mån. Vi verkar inom ett väldigt specialiserat område. Dessutom är Immunicum ett relativt litet företag med endast tretton anställda och vi är väl medvetna om konkurrensen från större aktörer. Flera andra företag jobbar mot samma mål, men med en annan metod baserad på en annan bakomliggande teori. Mot bakgrund av detta är vår patentportfölj oerhört viktig för bolaget.

Immunicum utvecklar nya immunologiska behandlingar mot ett spektrum av solida tumörer. Deras metod baseras på allogena dendritiska celler (dvs celler från en annan person än den patient som ska behandlas) vilka är designade för att aktivera och förmå immunförsvaret att angripa tumören hos patienten.

– Våra patent är otroligt viktiga och vi värdesätter verkligen proaktivitet dels när det gäller befintliga patentansökningar, dels när det gäller att säkerställa att våra forskningsresultat skyddas i största möjliga mån. Vår samarbetspartner Ström & Gulliksson har uppfyllt alla våra behov, säger Carlos de Sousa.

Skräddarsydd rådgivning och anpassningsbar IP-strategi

Magnus Berglund, partner och Europapatentombud, har under många år fört ett nära samarbete med Immunicum:

– Precis som för alla våra kunder erbjuder vi skräddarsydd rådgivning med djupgående kunskaper om internationella patentlagar i ryggen. Jag fokuserar på att tillhandahålla strategisk rådgivning och vägledning till Immunicum genom hela ansökningsprocessen, och agerar givetvis även rådgivare och stöd vid såväl diskussioner med samarbetspartners som vid eventuella rättstvister. De senare brukar inte uppstå förrän produkten har lanserats, men det är ändå viktigt att ha dem på agendan i ett tidigt skede av processen.

Carlos de Sousa har stor erfarenhet av patentansökningar i USA, Europa och andra delar av världen, och är väl medveten om vikten av att etablera en IP-strategi som kan justeras och utvecklas parallellt med företaget.

– Inom bioteknikbranschen blir detta en större fråga när du utvärderar freedom to operate. Jag ser ett stort värde i att ha kunskaper om och erfarenhet av att hantera potentiella konflikter med andra företag inom samma område. Dessutom är det viktigt att din patentstrategi även räknar in utmaningar som kan uppstå i ett senare skede, säger Carlos de Sousa.

Professor Alex Karlsson-Parra, Immunicums Chief Scientific Officer och dessutom medgrundare till Immunicum, har över 30 års erfarenhet av transplantationsimmunologi, och har genom årens lopp lärt sig hur och när det är dags att ansöka om ett patent.

– Även om jag självklart redan i ett tidigt skede förstod att jag behövde pengar för att kunna fortsätta forska, är inte just finansiering min starkaste sida. Mitt fokus har först och främst legat på immunologi i allmänhet och hur vi kan utnyttja det egna immunförsvaret för att angripa cancercellerna i synnerhet.  Denna kunskap har varit mitt bidrag till Immunicums utveckling. Det har varit viktigt för mig att omge mig med människor med en drivkraft och kompetens inom andra områden, säger Alex Karlsson-Parra, som även han värdesätter det långvariga samarbetet med Ström & Gulliksson.

– Bolagets utveckling har verkligen underlättats med Magnus hjälp och rådgivning kring alla våra patentfrågor. Han tar med stort engagemang del av vår forskning och våra resultat, och kan dessutom otroligt mycket om vår kärnverksamhet.

En stark patentportfölj är nödvändigt för att nå ut på marknaden

Idag har Immunicum ett antal viktiga patent. Vidare pågår nu en utvidgad studie, en så kallad klinisk prövning i fas 2, runtom i Europa. Den förväntas avslutas under år 2019.

– Vad gäller vårt samarbete med Ström & Gulliksson är grunden för det hela en öppen och nära dialog. För att få till stånd bra patentansökningar måste jag som forskare vara fullständigt öppen och transparent, och här känns det väldigt naturligt att jobba med Magnus. Även om hans akademiska bakgrund inte fokuserar på immunologi, har han en imponerande förmåga att förstå detta erkänt komplexa område, och han har varit en starkt bidragande faktor till att vi kunnat skydda och sätta våra upptäckter och uppfinnare i rätt sammanhang, säger Alex Karlsson-Parra.

Magnus Berglund uppskattar utmaningen och förtroendet som Alex Karlsson-Parra och Carlos de Sousa har gett och visat under åren.

– För mig som patentkonsult är det otroligt spännande att få jobba med ett bioteknikföretag som Immunicum. Den mest spännande forskningsutvecklingen inom cancerbehandlingar idag består av läkemedel som aktiverar patientens eget immunförsvar. För ett företag som Immunicum, som är relativt litet men med höga ambitioner och starka forskningsresultat, är det nödvändigt att ha en stark patentportfölj. Dels för att kunna finansiera den fortsatta utvecklingen så att läkemedlet slutligen når ut på marknaden, dels för att säkerställa ensamrätten till läkemedlet när det väl lanserats, säger Magnus Berglund.

Carlos de Sousa har redan färdigställt planen för nästa år, vilken inkluderar uppstart av fler kliniska prövningar:

– Merparten av aktiviteterna kommer att fokusera på kliniska prövningar och på att hitta finansiella medel för att kunna utföra dem. Vi kommer att inleda året med ambitionen att skapa en förändring. De närmaste åren ser väldigt spännande ut när det gäller att utveckla immunologiska behandlingar och vi kommer att göra allt som krävs för att vår unika produkt når patienter världen över.