Hur man lämnar in patentansökningar i olika jurisdiktioner

18 januari, 2018

Det finns gott om fallgropar i patenträtten, och konsekvenserna av ett misstag kan ofta bli allvarliga. I värsta fall kan ett godkänt patent ogiltigförklaras till följd av ett undermåligt förarbete, framför allt när du ansöker om ditt första patent i fel jurisdiktion.
“Det är otroligt viktigt att företag följer rätt “First Filing Restriction”-riktlinjer eftersom underlåtenhet att följa nationell lag i det här avseendet i värsta fall kan resultera i att patentet går förlorat”, säger Christian Arkelius, partner och Europapatentombud på Ström & Gulliksson.

Omfattningen av dagens internationella handel och företagande kan göra det  komplicerat att ansöka om patent. Med global produktutveckling och team med medlemmar från olika länder, ofta utspridda över hela världen, måste du vara väldigt uppmärksam på kraven i varje enskilt land där du bedriver forskning, och där uppfinningarna skapas.

”Du måste inte bara vara medveten om att olika länder applicerar olika regler för var det är tillåtet att lämna in en första patentansökan för en uppfinning, du måste även kunna kryssa dig säkert fram mellan de olika ländernas regler”, säger Arkelius, samtidigt som han understryker vikten av konsultation inom strategisk immaterialrätt för att kunna följa rättspraxis och utvecklingen på dessa områden.

”Om ett företag är registrerat i Storbritannien och har brittiska forskare som arbetar i Kina, måste de ansöka om det första patentet för en uppfinning skapad och utvecklad i Kina (trots att team-medlemmarna är brittiska) vid Kinas patentverk”.

”Men det är faktiskt ännu mer komplicerat än så”, säger Arkelius och förklarar vilka utmaningar multinationella forskningsteam och -grupper ofta kan stå inför:

”Det finns flera bestämmelser som komplicerar saker och ting ytterligare, och i dessa situationer är det bra att vända sig till patentrådgivare för att få strategiska råd. Vissa länder har som regel att när en person eller ett företag med nationalitet i ett visst land gör en patentansökan, måste denna lämnas in i personens eller företagets hemland. Och dessutom – detta gäller oavsett var i världen uppfinningen egentligen har skapats och utvecklats”.

Ett exempel på ett land som tillämpar detta tämligen unika krav är Grekland. Här är grekiska medborgare alltid skyldiga att ansöka om det första patentet för en uppfinning i Grekland.

”Något som komplicerar saken ytterligare är att olika länders lagar ofta inte går att kombinera, och att de ofta är oförenliga med varandra. Exempelvis verkar nationell lag i Grekland bortse från det faktum att en grekisk medborgare skulle kunna arbeta i ett tvärfunktionellt team i ett företag i Sverige, eftersom grekisk lag ändå kräver att den första patentansökan görs i Grekland. Med hjälp av rätt juridisk rådgivning strävar vi på Ström & Gullikson efter att hjälpa våra klienter att undvika potentiella juridiska svårigheter i det här avseendet. Genom att erbjuda tidig konsultation och rådgivning i situationer som den här, har vi som mål att undvika potentiella framtida dispyter eller patenträttigheter som inte går att verkställa eller beivra”.

Restriktionerna kan också bero på vilken typ av teknik den första patentansökan är knuten till. Många länder tillämpar bara restriktioner på en första patentansökan som rör teknik som kan, eller skulle kunna, vara av särskilt intresse för det berörda landet, eller som relaterar till militärteknik eller försvarsuppfinningar. I motsats till amerikanska och kinesiska ”Made in the USA” och ”Made in China”-restriktioner, utgör Storbritannien ett exempel på ett land som tillämpar denna typ av stramare restriktioner vid en första patentansökan.

”Den här typen av restriktioner har flera syften varav det centrala är att möjliggöra för myndigheter att godkänna uppfinningar innan de sprids över hela världen. Ett godkännande från myndigheterna ger företaget därefter möjlighet att ansöka om patent på sina uppfinningar var som helst. I vissa länder finns det exempel på när underlåtenhet att följa restriktionerna för en första patentansökan har lett till böter och till och med straffrättsliga påföljder, något som visar ett patents värde och vikten av att hantera processen korrekt”.

Beskrivande exempel på förutsättningar som multinationella företag måste tänka på för att uppfylla kraven:

En brittisk uppfinnare som bor i Frankrike? Han eller hon måste eventuellt ansöka om det första patentet på sin uppfinning i Frankrike, även om denna utvecklats i Storbritannien. Varför? Därför att Frankrike har en regel som säger att personer (sökande) som har hemvist i Frankrike, oavsett nationalitet, även måste lämna in sin första patentansökan där.

En forskningsgrupp bestående av brittiska uppfinnare och en grekisk uppfinnare? Om gruppen även omfattar en grekisk uppfinnare ska den första patentansökan för alla typer av uppfinningar som gjorts av gruppen i teorin ansökas i Grekland enligt grekisk lag. Det blir ännu svårare om uppfinnarna skapade uppfinningen i exempelvis USA eller Kina.

Ström & Gulliksson tillhandahåller skräddarsydd rådgivning i europeisk patenträtt till klienter över hela världen och vi vägleder och stödjer våra klienter såväl vid ansökningsförfarandet som vid eventuella rättsliga hinder och tvister. Våra auktoriserade europeiska patentombud har bred erfarenhet av europeisk patentlagstiftning. Vi tillhandahåller också tjänster för att sammanfatta ‘first filing restrictions’ såsom beskrivits ovan för olika länder och ger råd när sökanden / uppfinnarna inkluderar såväl fysiska som juridiska personer.

Om du har frågor om en jurisdiktion är du välkommen att kontakta:

Christian Arkelius, partner och europapatentombud på Ström & Gulliksson eller någon annan av våra patentkonsulter.

Diskussionen ovan förs utan garantier och ska inte ses som en juridisk rådgivning. Vi rekommenderar starkt att du söker juridisk rådgivning i det aktuella landet/länderna för uppfinningen.  Alla uppfinningar med militär anknytning, eller som kan anses viktiga för nationell säkerhet, är förmodligen inte bara begränsade av ett lands patentlagar utan även av exportlagar, som inte nämns i denna text.