Författare: annateresia

Sverige på andra plats när FN utser världens mest innovativa länder

24 september, 2021

Vetenskapliga publikationer, infrastruktur, idéskapande, export av högteknologi och inte minst patent- och varumärkesansökningar. Det är några av de faktorer som vägts in när Sverige återigen nått topplacering bland världens mest innovativa länder. 

När FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat är det 80 indikationer som avgör, varav patent- och varumärkesansökningar är en. Att svenska företag har ett gott anseende och trovärdighet vad det gäller innovation och uppfinningar står klart och är något Filip Skarp, patentkonsult hos Ström & Gulliksson håller med om.

– Dessutom är min erfarenhet att svenska företag anses mycket pålitliga och att man är rak och tydlig i sina leverabler men även i sin kommunikation. 

Själv tycker Filip Skarp att den mest fascinerande delen av att arbeta som patentkonsult är just att få följa och vara delaktig innovationsprocessen.

– Jag skulle råda alla som jobbar med uppfinningar och utveckling att ta kontakt med en patentbyrå direkt i uppstarten av ett projekt eller ett företag. Att redan från början ha en plan, eller åtminstone en tanke, på immateriella tillgångar kommer att löna sig i det långa loppet. Ström & Gulliksson erbjuder gärna ett första kostnadsfritt möte där vi tillsammans, under full sekretess, kan diskutera och resonera kring idéen men även kring vikten av att ha en strategi från start.

– Vi lägger stor vikt vid att fullt ut förstå våra kunders affärsmodeller och unika behov. Själv är jag övertygad om att det är just detta som utgör grunden för ett långvarigt och lönsamt samarbete. 

Rätt arbetsmiljö och pragmatisk syn gynnar svensk innovationstakt

Filip Skarp tror att en stor del av den starka innovationskraften som finns i Sverige och inom svenska företag tar sin början redan i skolan. 

– De flesta som utbildat sig inom det svenska skolsystemet, framförallt svenska ingenjörer har ofta fått med sig en väldigt praktisk och pragmatisk syn på teknik och problemlösning. Detta gör att vi i Sverige inte är lika låsta i teoretiska modeller eller tidigare lösningar utan att vi vågar tänka utanför den berömda boxen, säger Filip och lyfter ytterligare en gynnsam aspekt – arbetsmiljön på våra företag.

– Det öppna klimatet många arbetsplatser är en annan starkt bidragande faktor. Här vågar anställda ifrågasätta och utmana normer vilket i sig driver förbättringar och utveckling av produkter och innovationer.

Lösningar för att minska miljöbelastningen och mer konkreta, realiserbara innovationer inom artificiell intelligens är ett par av de trender som Filip ser.

– Just nu ser vi väldigt mycket nya, smarta uppfinningar där grundidéen springer ur målsättningen att bidra till minskad miljöbelastning och energikonsumtion. Och från att ha varit mer önskemålsbetonade har uppfinningarna inom högaktuella områden som artificiell intelligens och maskininlärning blivit mer konkreta.

Sveriges regering fortsätter prioritera innovationsfrågo

Rankingen som har publicerats årligen sedan 2007 har resulterat i en andra plats för Sverige de senaste tre åren vilket visar på en stark ställning. Den svenska regeringen menar också att en fortsatt prioritering av innovationsfrågor är viktigt, inte minst på grund av behovet av en grön omställning och digitaliseringens påverkan på företag, arbetsuppgifter och i människors vardag.

Näringsminister Ibrahim Baylan citeras i pressmeddelandet från Regeringskansliet

– Sverige är på nytt ett av världens mest innovativa länder. En viktig del är vår unika förmåga att samverka mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och det offentliga för att kraftsamla och hitta lösningar på våra samhällsutmaningar. Vår innovationskraft ger oss möjligheter att möta den gröna och digitala omställningen, att skapa nya produkter och tjänster som kan påverka lokalt och globalt och för att skapa fler jobb i Sverige, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Världens 10 mest innovativa länder 2021 enligt Global Innovation Index:

1.   Schweiz
2.   Sverige  
3.   USA
4.   Storbritannien
5.   Sydkorea
6.   Nederländerna
7.   Finland
8.   Singapore
9.   Danmark
10. Tyskland

Källa: Regeringskansliet

Ström & Gulliksson hälsar Europapatentombudet Karin Engdahl välkommen!

10 september, 2021

För Karin Engdahl är Ström & Gulliksson inte en helt ny arbetsplats, även om teamet har vuxit och förändrats sedan 2017 då hon senast var anställd här.  
– Här finns det utrymme för egen utveckling och kontinuerligt lärande i tjänsten, vilket jag ser som extremt viktigt för min motivation. Här finns dessutom ett positivt effektivitetstänk i kulturen; till exempel är möten väl avvägda i mängd och tidsåtgång. Jag uppskattar även hur Ström & Gulliksson ger utrymme för att uppnå äkta ”work/life-balance” på individnivå.


Europapatentombud Karin Engdahl – med fokus på teknikområdena telekom, algoritmer, signalbehandling, mjukvara och elektronik – påbörjade sin anställning hos Ström & Gulliksson under sommaren.

Tillfrågad om trender inom yrket hittills under hennes arbetsliv svarar hon att hon definitivt har sett en ökad insikt hos företag om att patentskydd är viktigt, även hos företag som traditionellt inte har satsat på patent.

– Oavsett företagets storlek ser jag att kunskap om patentskyddets fördelar har spritt sig till branscher där det tidigare inte sågs som särdeles viktigt. Jag har på senare år även noterat ett ökat intresse för patentskydd av algoritmer och mjukvarulösningar inom branscher som tidigare inte har sökt sådant skydd, vilket är väldigt spännande. Det florerar dock fortfarande missuppfattningar om att sådan patentering är omöjlig på grund av lagrum som undantar datorprogram från patenterbarhet. Jag ser det som ett kollektivt uppdrag för mig och alla mina patentombudskollegor att öka förståelsen för att undantaget endast gäller datorprogrammet i sig självt och inte metoden som det implementerar, säger Karin Engdahl. 

Även när förståelse för värdet av patentskydd finns hos ett företag så varierar kunskapen om själva patenteringsprocessen. Här ser Karin Engdahl det som självklart att inleda varje klientsamarbete med att lyssna in vad klienten behöver.

– Det handlar dels om att ta in vad de själva uttrycker som sina behov, men även att ta hänsyn till deras tidigare erfarenhet av patent. Jag har kunder som behöver vägledning genom varje steg och andra som är mycket erfarna och därmed mer självgående. I min roll är det därför otroligt viktigt att vara lyhörd för att förstå behoven hos den aktuella uppdragsgivaren och anpassa mitt arbetssätt och min rådgivning därefter.

Långsiktiga relationer bygger på respekt, intresse och personkemi

– Det är både en utmaning och ett nöje att grundlägga och bygga långsiktiga relationer. Det handlar om ömsesidig respekt mellan mig och klienten, och om att få klientens förtroende för att min rådgivning är öppen och ärlig, säger Karin Engdahl som uppskattar att höra människors berättelser om deras bakgrund och om vad de sysslar med rent tekniskt.

Just att matcha klient med konsult för bästa resultat och samarbetsmöjligheter hänger både på kompetens och personkemi.

– Att vara en del av teamet på Ström & Gulliksson innebär att jag har en mängd kollegor att rådfråga; och att hänvisa klienter vidare till vid behov. Det är skönt att ha kollegor som representerar olika personligheter, och som har varierande bakgrund och skiftande kompetensbas. Här är det verkligen möjligt att hitta en bra konsultmatchning för varje klient! 

– Att Karin väljer att komma tillbaka till oss är vi otroligt glada för. Vi gläds åt att vi ses som en bra arbetsgivare värd att återvända till. Karin kommer tillbaka med nya erfarenheter och kommer med sin gedigna kompetens och erfarenhet att komplettera vårt team, säger Erik Bolmsjö, partner och teamledare på kontoret i Lund.

Kundcase Klara Byggsystem: “Patent ger en styrka i dialogen med kunder, leverantörer och investerare”

27 augusti, 2021

Det har gått snabbt från första idé, till utveckling, uppstart av bolag, patentansökan och produktion. För Klara Byggsystem var det ingen tvekan att tidigt inleda ett samarbete med Ström & Gulliksson. Resultatet? Patentansökan för deras innovativa lösning för byggbranschen: en prefabricerad, cementfri platta på mark.

Att sänka totalkostnaden och effektivisera byggandet. Att höja precisionen i beprövade och säkra metoder – och dessutom att sänka klimatpåverkan för en ökad hållbarhet. Det är med dessa starka kundlöften och en patentsökt lösning som Klara Byggsystem vill revolutionera branschen. 

I en bransch där graden av industrialisering har ökat markant med specialiserade underleverantörer hoppas Klara Byggsystem få möjlighet att tidigt komma in i planeringsstadiet genom samtal med byggentreprenörer och projektutvecklare. 

–  Det är helt klart en fördel att tänka in vår grund tidigt i processen av ett byggprojekt. Då kan alla våra innovativa fördelar utnyttjas såsom håltagningar, fräsningar och spår som alla bidrar till en optimal samordning för installationer för element och vvs till exempel. På så sätt kan många arbetsmoment och arbetstimmar flytta från själva byggmiljön till en skyddad, kontrollerad miljö, berättar Erik Goverde, VD på Båstadföretaget Klara Byggsystem.  

I korthet innebär den teknik som Klara Byggsystem patentsökt en unik lösning för precisionsgrund som innehåller ett flertal skikt. Skikten består huvudsakligen av korslimmat trä och smarta lösningar för fuktsäkring, radonsäkring och isolering. Skikten bearbetas och monteras i en industrialiserad process och gör det även möjligt med att med hög precision förbereda för övriga montage som el, vatten och värme.

Från idé till utveckling och – affärsmässigt starkt patent

Idén till precisionsgrunden kom i ett fastighetsutvecklingsprojekt varpå de började att leta efter en leverantör för just detta men hittade ingen på marknaden som mötte behovet. Idén utvecklades och beslutet att bolagisera togs snabbt. Erik Goverde berättar att själva patentprocessen var till en början okänd men att de inom bolaget var eniga: det är värt att lägga både tid och resurser på att skydda sin uppfinning och produkt.

– Både Albin Persson och Ida Moen Larsson har gett oss mycket god hjälp längs med vägen. Att de kom in tidigt i processen var en stor fördel som frigjorde tid så att vi själva kunde fokusera på rätt saker, säger Erik Goverde och berättar att de innan kontakten med Ström & Gulliksson hade en liten farhåga att det bara skulle bli en komplicerad, juridisk process.

– Men det stod snabbt klart att både Albin och Ida har en hög teknisk kunskap och de har en god förmåga att bilda sig en bra uppfattning om och beskriva den tekniska problemformuleringen. Vi har fått värdefull feedback. Vårt bolag består idag av de fyra grundarna som har bakgrund inom fastighetsutveckling, teknisk konsultverksamhet och projektledning så vet vi vikten av att komplettera varandra. Jag tycker själva att patentprocessen i sig är väldigt spännande. Vi har en pågående dialog om utvidgning och kring de olika claims vi kan göra. Precis som arbetet med utveckling och nya idéer inom vårt företag är det en löpande process. 

Fortsatt samarbete – fler möjligheter

– Vi ser i alla dialoger, både med kunder, finansiärer och leverantörer, att de ser det som en styrka att vi har en patentportfölj. Det ger oss som nystartat bolag en tyngd och kredibilitet. Det tar tid och kostar resurser och att satsa på patent visar på vår långsiktighet och ambition, säger Erik Goverde och berättar att samarbetet med Ström & Gulliksson fortsätter.

– Vi kommer på saker hela tiden och överväger löpande att skicka iväg idéer på fler lösningar till Ida och Albin. De ger bra feedback och vi har ett samarbete där vi kan bolla upp idéer och fråga: vad tror ni, finns det en poäng att ringa in följdlösningen? 

– Att som patentkonsult få jobba med ett företag som Klara Byggsystem är väldigt spännande, säger Ida Moen Larsson och får medhåll av Albin Persson:

– De har under hela samarbetet visat på entreprenörskap och innovativ förmåga och vi ser fram emot att följa deras resa. 

Se gärna filmerna om Klara Byggsystem på YouTube – Klara Byggsystem Modulgrund och Klara Byggsystem Grundsystem.

Ytterligare tre av Ström & Gullikssons patentombud har klarat European Qualifying Examination

24 juni, 2021

Det är med stor stolthet och varma gratulationer som Ström & Gulliksson kan berätta att ytterligare tre av våra patentkonsulter har klarat av European Qualifying Examination: Ida Moen Larsson, Victor Olsson Fekadu och Erik Broströmer. 

Då både svenska och utländska företag ofta söker patent via Europatentverket (EPO) i München är auktorisationen viktig. Endast auktoriserade Europapatentombud  är behöriga att företräda klienter vid Europapatentverket och Ström & Gulliksson gläds med de medarbetare som klarat av den omfattande examinationen som krävs för att bli auktoriserad. 

Erik Bolmsjö, partner och Europapatentombud kommenterar: 

Victor Olsson Fekadu har redan sedan sin första dag hos S&G visat på stor talang inom yrket. Som patentkonsult navigerar Victor säkert i olika typer av ärenden som är tekniskt och juridiskt komplicerade. Victor är en nyckelspelare på vårt Lundakontor och att han nu får titulera sig som Europapatentombud känns både självklart och rättvist”.

Magnus Berglund, partner och Europapatentombud kommenterar:  

Erik Broströmer är en erfaren patentkonsult med mycket hög teknisk kompetens. Eriks tidigare bakgrund inom forskarvärlden i såväl Kina som USA samt erfarenhet av att driva uppstartsföretag i Kina gör att han är väldigt uppskattad hos våra kunder.”

Ida Moen Larsson är en skicklig patentkonsult och det förvånar mig inte att hon blir auktoriserad efter endast knappt 4 år i branschen. Idas akademiska bakgrund som innefattar såväl nanoteknik som ekonomi och vilken kryddats med ett år som kurator på Lunds nation gör att hon passar väldigt bra i rollen som patentkonsult.”

LARS HENNIX 1971 – 2021

10 juni, 2021

Lars Hennix, Europapatentombud, Stockholm, 29 januari 1971 – 2 juni 2021.

Vi sörjer förlusten av vår vän, kollega och europeiska patentombudet Lars Hennix som ryckts ifrån oss alldeles för tidigt efter en tids sjukdom.

Saknaden efter Lars är mycket stor, vi har inte bara förlorat en mycket duktig och uppskattad patentkonsult och kollega utan också en mycket god vän som med sin karismatiska personlighet spred så mycket glädje bland oss alla.

Våra tankar går till Lars familj.

Vila i frid, bäste Lars.

För assistans eller mer information vänligen kontakta vår partner och kontorschef i Stockholm Christian Arkelius.

Ström & Gulliksson växer 

27 maj, 2021

Med fyra nyrekryterade patentkonsulter och en fortsatt pågående rekryteringskampanj kommer Ström & Gulliksson att fortsätta möta kundernas efterfrågan.
 – Vi är tacksamma att vi lyckats med flera fina rekryteringar som kompletterar vårt team och stolta över de utmärkelser och omnämningar vi har fått. Vi vill i alla lägen matcha utmaningar med exakt rätt kompetens och varje rekrytering är en möjlighet att fortsätta leverera hög kvalitet till våra klienter och att få utökat förtroende i våra samarbeten. Ström & Gulliksson besitter erfarenhet och kunskap om svensk, europeisk och internationell patenträtt med spetskompetens inom bland annat brittisk och tysk patenträtt, säger Christian Arkelius, partner och kontorschef för Ström och Gullikssons kontor i Stockholm.
 

Sofia Willquist, Europapatentombud, Stockholm/Linköping
Teknikområden: Kemi- och Bioteknik, Materialteknik, Medicinsk teknik, Mekanik och Bildbehandling
“Jag har en stark bakgrund inom breda teknikområden med fokus på den europeiska patenträtten, och medför även både styrelse- och investerarperspektiv. Jag hoppas kunna bidra med ett strategiskt synsätt på IP-rättigheter, ett stort lokalt och internationellt nätverk. Jag tycker det är extra roligt när jag får jobba nära mina klienter, föra en dialog kring deras affärer och hitta vägar för att säkra deras IP-rättigheter för att de ska bli mer framgångsrika. Det handlar dock inte alltid om att faktiskt nå fram till ett beviljat patent, för det kan finnas många andra övervägande att ta hänsyn till. Jag tycker om känslan av att ha nått fram till klienten, att de själva börjar se värdet i sina rättigheter och tänka i nya banor kring sina affärer och sitt utvecklingsarbete. Rent intellektuellt är det såklart alltid roligt att få sätta tänderna i ett riktigt knivigt intrångsärende, självklart helst för att få en konkurrents patent upphävt, men något av det roligaste jag gjort hittills är ändå att försvara en klient i ett stort svenskt intrångsärende – och vinna.”
Läs gärna Sofia Willquist summering och reflektion av EPOs rapport: “Patents and the energy transition”.

Mark Heinrich, Certifierad tysk patentexpert, Lund 
Teknikområden: Fordonsindustri, Mekaniska system, Tillverknings- och monteringsprocesser
“För mig känns Ström & Gulliksson som en modern och öppen arbetsgivare där samarbete värdesätts. Här finns en gemenskap och samsyn kring hur vi ska jobba. Att aktivt rekrytera ett tyskt patentombud visar att man på Ström & Gulliksson tänker utanför boxen och har ambitioner att ge sina kunder en heltäckande service med spetskompetens. Jag jobbar med ett helhetstänk, har ett internationellt perspektiv, tänker gärna tvärdisciplinärt och utanför boxen. Jag hoppas att mina erfarenheter som utvecklingsingenjör inom industrin och som tysk patentjurist kan tillföra nya perspektiv hos Ström & Gulliksson och våra klienter. Jag ser även fram emot möjligheten att få vara med i tvister och intrångsmål tillsammans med Advokatbyrån Gulliksson.” 

Mathilda Janson, Patentkonsult, Malmö
Teknikområden: Medicinsk teknik, Mekanik, Biomekanik, Ergonomi, Materialteknik

“Hos Ström & Gulliksson ser jag fram emot att komma närmre uppfinnare och grundidéerna i sig. I min tidigare roll som patentingenjör på Patent och registreringsverket har jag sett och granskat ett stort antal olika ansökningar. Just erfarenheten av att ha sett en mängd olika strategier och olika infallsvinklar vid sökningar tar jag med mig och det tror jag kommer att gynna mina klienters ansökningar. Både i författandet av själva ansökan och för att de ska få rätt skyddsomfång för sina uppfinningar. Att göra sökningar, leta fram klasser och tänka ut nya angreppssätt är spännande. Det kräver noggrannhet och ett detaljtänk men även förmåga att tänka utanför ramarna. I själva patentprocessen är jag även intresserad av patentjuridik och ser fram emot att jobba mer med europeisk patenträtt”.

Thomas Tholin, Europapatentombud, Stockholm  
Teknikområden: Digitala lösningar, Mjukvara, Elektronik, Telekommunikation
“Jag har drygt 20 års erfarenhet från patentområdet och har jobbat som patentgranskare, patentkonsult samt patentingenjör inom industrin. Det har gett mig god insikt och förståelse kring vad som krävs för att få ett brett skydd och specialistkunskaper kring själva utformandet av patentansökningar. I mina uppdrag utgår jag från enkla frågeställningarna varför, vad och hur för att sätta grunden för hur patentansökan ska utformas för maximalt skydd och störst affärsvärde. På Ström & Gulliksson ser jag fram emot öppna, tydliga dialoger med våra klienter och att tillsammans med mina kollegor leverera hög kvalitet.” 

Managing IP utser Ström & Gulliksson till Sveriges bästa patentbyrå 2021

9 april, 2021

– Vi är glada och framförallt stolta och tacksamma över utmärkelsen “Patent Prosecution Firm of the Year”! Det är våra medarbetares gemensamma kompetens, engagemang och personliga egenskaper som bidrar till detta och inte minst till att vi är och förblir en självklar samarbetspartner för innovativa företag, säger Rikard Roos, Managing Partner. 

Med Managing IP-utmärkelsen “Patent Prosecution Firm of the Year 2021” i ryggen ser Ström & Gulliksson fram emot att fortsätta de satsningar som initierades under fjolåret. Byrån kan även blicka tillbaka på ett framgångsrikt år kännetecknat av flera förändringar, lyckade rekryteringar och med flertalet utmärkelser och omnämnande.

Bland de individuella utmärkelserna från Managing Intellectual Property (MIP) återfinns Rikard Roos och Christian Arkelius som utsågs som IP Stars 2020 av MIP och Malin Ahlgren och Edmund Lobb som utsågs till Rising Stars. När fjolårets ranking över Sveriges ledande patentbyråer publicerades av Intellectual Asset Management (IAM), IAM Patent 1000, stod det även klart att Ström & Gulliksson behöll sin position som en av Sveriges ledande patent byråer och dessutom blev byrån utvalda som en av ett litet antal rekommenderade patentbyråer vid European Patent Office.

Etablering i Göteborg, strategiska rekryteringar, utökad ledningsgrupp och ny delägare 

För att vara geografiskt nära till ännu fler marknadsledande företag och nå ut till fler branscher initierades en etablering i Göteborg under 2020. Europapatentombudet Peter Ekwall rekryterades för att axla rollen som kontorschef. Precis som i Malmö, Lund och Stockholm finns Advokatbyrån Gulliksson under samma tak och kan som två samspelta byråer ge en mängd klientfördelar. 

Under hösten rekryterades även fyra nya paralegals, Helena Andersson, Irtefa Haque, Petter Lindgård och Monica Hörnell, för att stärka upp det team som säkrar byråns höga servicenivå och som är en viktig länk till alla externa kontakter.I oktober utökades byråns ledningsgrupp då Malin Ahlgren och Albin Persson tillträdde. I samband med detta tog Malin Ahlgren över ansvaret för Paralegal-teamet och Albin Persson Mekanik-teamet. Företaget ledningsgrupp utgörs därmed av Rikard RoosBjörn AnderssonJan NilssonErik BolmsjöChristian ArkeliusMagnus BerglundMalin Ahlgren och Albin Persson. Innan året var slut gick Malin Ahlgren in som ny delägare och berättade då om sin nya roll med ansvar på företagsövergripande nivå:

– På samma sätt som jag är nyfiken, vill förstå och på alla sätt bidra till mina klienters framgångar genom min yrkesroll som Europapatentombud är drivkraften densamma gällande Ström & Gulliksson. Just nu är vi inne i en spännande fas och jag ser många möjligheter att ytterligare stärka vår position på marknaden. Det är inspirerande att nu fullt ut få vara med om att aktivt jobba med byråns framtida utveckling på flera nivåer.

Fortsatt rekrytering till samtliga kontor


Idag har Ström & Gulliksson 51 anställda och hittills i år har tre nya medarbetare välkomnats – Charlotta Möller, årstaxeadministratör, samt patentkonsulterna Mathilda Janson och Mark Heinrich, som är auktoriserat tyskt patentombud och som kommer att presenteras inom kort tillsammans med fler nyrekryterade patentkonsulter. 

Just nu pågår en rekryteringskampanj till samtliga kontor genom Merlin Wright Associates.

– Vår avsikt är att fortsätta att växa på alla orter. Vi jobbar strategiskt med rekrytering för att stärka upp med den kompetens som krävs för att behålla vår position. Som fullservicebyrå för en mängd innovativa företag är trycket stundtals mycket högt med nya klienter och utökat förtroende hos befintliga, kommenterar Leif Jörgensson, Senior Partner. 

–Vi värdesätter rätt kompetens i alla led oavsett roll och söker människor som delar vår vilja att försvara innovationer. Oavsett roll hos oss förutsätter vi att du vill ge våra klienter bästa tänkbara service och att du besitter det affärstänk som krävs för att jobba med patenträtt. Som byrå och arbetsgivare satsar vi på samarbeten som växer och mognar. Tillsammans med våra klienter bygger vi relationer och förtroenden som fortsätter år efter år, vilket den senaste tidens utmärkelser och omnämningar är ett uppskattat bevis för, säger Björn Andersson, Senior Partner.

Snabb teknikutveckling och oväntad konkurrens – grundlig immaterialrättsstrategi är avgörande

17 januari, 2021

Christian Arkelius, nyligen uppmärksammad i den första utgåvan av IAM Strategy 300 Global Leaders, 2021, berättar om utmaningarna med att jobba med immaterialrättsstrategier (också känt som IP-strategier) och glädjen över att Ström & Gullikssons teamwork och arbetssätt inom detta område uppmärksammas. 

En aspekt som gör arbetet med IP-strategier mer utmanande idag än för bara några år sedan är sättet och från vilket håll traditionella bolag utmanas. 

– Jag tycker personligen att den stora utmaningen just nu ligger i hur snabbt teknikutvecklingen går och hur gränserna mellan olika branscher inte är lika konsekventa och fasta som tidigare, säger Christian Arkelius som nyligen utsågs till Global Leader av IAM Strategy 300, och nämner Apple som en av alla utmanare som nu också utgör ett konkurrenthot även inom andra branscher än den de traditionellt själva tillhör:

– Ta till exempel nyheten att Apple kommer att lansera Apple Car om ett par år. Vem hade gissat det för bara några år sedan? Till och med Volkswagens VD kommenterade den nyheten med att han såg ett potentiellt större konkurrenshot från en spelare som Apple än från traditionella fordonstillverkare kommande år. Teknikutvecklingen och affärsmöjligheterna som vi ser idag ställer helt andra krav på att vara anpassningsbar och snabbfotad i en föränderlig värld. Samtidigt som detta ställer nya och utmanande krav på oss patentrådgivare som jobbar med strategifrågor och kommersiell utveckling så är det ju också detta som gör vårt jobb så oerhört spännande och roligt. 

Nära samarbete med Advokatbyrån Gulliksson gynnar klienterna 
En stark och genomtänkt IP-strategi kräver ett flertal olika komponenter och att från början minimera legala risker och minska företagets beroende till externa parter är en komponent. Här ser Christian Arkelius flera fördelar med Ström & Gullikssons mångåriga samarbete med Advokatbyrån Gulliksson. 

 – Jag och mina kollegor har fördelen att vi snabbt, smidigt och vid behov tidigt kan involvera några av Sveriges skickligaste IP-advokater. Det är en enorm fördel att jobba med advokater med gedigen processvana och erfarenheter från tvister. Vårt löpande samarbete med Gulliksson omfattar både kunskapsutbyte, projekt och gemensamma klientuppdrag. Förutom de rent kunskapsmässiga fördelarna med samarbetet är en stark klientfördel tillgången till väloljade team som tillsammans kan ta sig an komplexa frågeställningar.

När det som klient gäller att välja byrå menar Christian Arkelius att det handlar om att hitta en långsiktig samarbetspartner som kan visa på tekniska, juridiska och affärsmässiga kunskaper och erfarenheter och där just erfarenheter väger allra tyngst.

– Jag tycker även att man som klient bör leta efter en partner som är genuint intresserad av ens affär, bransch och närliggande branscher. Finns intresset finns incitamentet att fullt ut lära sig klientens affär och hur branschen fungerar. Att våga släppa in externa rådgivare i strategiska frågor är modigt men att ge det förtroendet är enda sättet att kunna jobba tillsammans på ett givande sätt. Självklart ska man välja en byrå vars tjänster omfattar skapande och hantering av rättigheter, strategisk rådgivning, bedömningar, juridiska tjänster, bemanning och utbildning och allt som krävs för att skapa och upprätthålla värdefulla patentskydd.

Gemensamma framgångar och individuella utmärkelser 
Under 2020 har flera av Ström & Gullikssons medarbetare uppmärksammats och Ström & Gulliksson har årligen blivit rekommenderade av flera oberoende rankinginstitut som en ledande patentbyrå. S&G ingår även i det fåtal patentbyråer som rekommenderats för sitt arbete inför Europeiska patentverket (European Patent Office, EPO), utvald som en av de sex byråer utanför Tyskland och England och av totalt 26 stycken som anses ”highly recommended”. Utmärkelser är något som Christian Arkelius ser som resultatet av hela byråns gemensamma kompetens.

– Att enskilda patentkonsulter uppmärksammas är naturligtvis glädjande och viktigt, men utan stöd, samarbete och lärande från andra människor når du aldrig toppen. Då vi jobbar i täta team och har en uttalad kultur att samarbeta och handplocka exakt den kompetens som respektive klient behöver är det ett bevis på att vi tänker och jobbar på rätt sätt. Vårt team har lång erfarenhet och djup kunskap om nationell och europeisk patenträtt och erkännanden och utmärkelser är viktiga för både individen och företaget som helhet. 

Mer om utmärkelsen IAM 300 Global Leaders (på engelska): 
Christian Arkelius, partner at Ström & Gulliksson, has been selected as one of this year’s IAM Strategy 300 Global Leaders. The inaugural digital edition of the guide identifies the individuals who are leading the way in the development and implementation of strategies that maximize the value of IP portfolios. The guide draws from the worlds of private practice, consulting and other service providers, with specialists from the major IP markets in the Americas, Europe and Asia. Based on market feedback IAM says: “Christian Arkelius collaborates well with in-house counsel and others to develop smart IP strategies. There is never a hidden agenda with him – he purely seeks the best, most efficient and cost-effective solutions for his clients.”

Läs gärna hela intervjun (på engelska) med Christian Arkelius här.

Även Advokatbyrån Gullikssons Mattias Malmstedt har fått utmärkelsen.  

Malin Ahlgren – ny delägare i Ström & Gulliksson

15 december, 2020

Malin Ahlgren, som tidigare i höstas anslöt till Ström & Gullikssons ledningsgrupp, blir nu även delägare.
– Vi ser fram emot att Malin genom sitt delägarskap nu även långsiktigt engagerar sig och tar än mer ansvar i strategiska frågor på ägarnivå, säger Erik Bolmsjö.

Självklart och inspirerande, så summerar Europapatentombud Malin Ahlgren själv sitt val att gå in som delägare i Ström & Gulliksson. 

– På samma sätt som jag är nyfiken, vill förstå och på alla sätt bidra till mina klienters framgångar genom min yrkesroll som Europapatentombud är drivkraften densamma gällande Ström & Gulliksson. Just nu är vi inne i en spännande fas och jag ser många möjligheter att ytterligare stärka vår position på marknaden. Det är inspirerande att nu full ut få vara med om att aktivt jobba med byråns framtida utveckling på flera nivåer.

– Malin Ahlgren har sedan dagen hon anställdes varit entusiastisk inför vår ambition att alltid leverera högsta kvalitet i de uppdrag vi utför. Hon har ett väldigt gott anseende inom branschen, både i Sverige och internationellt, och att hon nu blir delägare hoppas vi kunna ytterligare stärka vår bild som en av Europas ledande patentbyråer, säger Björn Andersson.

När Malin Ahlgren i oktober välkomnades till byråns ledningsgrupp tog hon även över ansvaret för att leda byråns Paralegal-team.

– Malin Ahlgren har länge visat ett stort engagemang för byråns utveckling och på senare tid även tagit mer och mer ansvar på en företagsövergripande nivå. Malin har alltid haft ett starkt engagemang ut mot våra klienter och axlar nu även personalansvar genom att leda vårt paralegal-team, säger Rikard Roos.